Partij
HH MUZIEK.NL
Drive In Show
Voor Bruiloft & Feest & Partij
Informatie aanvragen ?

06 - 20110658
Startpagina.
Over ons.
Muziek.
Apparatuur.
Faq's.
Prijzen.
Contact.

Faq’s

ons

Algemene voorwaarden Drive In Show HH Muziek.nl


DE OPDRACHTGEVER STAAT BORG VOOR DE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN

 

DE OPDRACHTGEVER STAAR ERVOOR IN, DAT ALLE AAN HET OPTREDEN VEREISTE VERGUNNINGEN EN/OF ONTHEFFINGEN MET DE DAARBIJ VERBONDEN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER ZIJN. HET ONTBREKEN EN/OF INTREKKEN VAN ENIGE VERGUNNING  OF ONTHEFFING IS VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER EN ZAL NIMMER GELDEN ALS ONMACHT. DE VERSCULDIGDE BUMA/STEMRA EN/OF SENA RECHTEN KOMEN VOOR REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER DIE TEVENS VOOR DE AFDRACHT ZORGT. DE OPDRACHTGEVER VRIJWAART HH MUZIEK.NL VOOR HETGEEN  UIT VOORMELDE HOOFDE AAN BUMA/STEMRA EN/ OF ANDERE PARTIJEN DIENT TE WORDEN VOLDAAN.

 

DE OPDRACHTGEVER DRAAGT ZORG VOOR EEN ORDELIJK VERLOOP VAN HET OPTREDEN, MET NAME DOOR TIJDIG MAATREGELEN TE TREFFEN ALS DIT VOOR DE VEILIGHEID VAN DE DRIVE IN SHOW EN HET PERSONEEL NODIG IS. DE OPDRACHTGEVER STAAT IN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE DRIVE IN SHOW, DE AANWEZIGE APPARATUUR OF WELKE ANDERE VORM VAN INVENTARIS OOK. WANNEER DE SHOW , AL DAN NIET TIJDELIJK, WORDT ONDERBROKEN EN/OF BEEINDIGD , HOUDT DE DRIVE IN SHOW DESALNIETTEMIN HET RECHT OP DE VOLLEDIGE CONTRACTSOM.


INDIEN DE DRIVE IN SHOW OP WEG NAAR HET ADRES, WAAR HET OPTREDEN ZAL PLAATSVINDEN, MOEILIJKHEDEN ONDERVINDT VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARDOOR DE MOGELIJKHEID ONTSTAAT DAT MEN NIET OP DE OVEREENGEKOMEN PLAATS VAN HET OPTREDEN ZAL KUNNEN ZIJN, ZAL DE DRIVE IN SHOW ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT OPNEMEN MET DE OPDRACHTGEVER EN DEZE IN KENNIS STELLEN.

IN HET GEVAL DAT DE DRIVE-IN SHOW ALS GEVOLG VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF ENIGE ANDERE ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID HET OVEREENGEKOMEN OPTREDEN NIET KAN UITVOEREN ZAL DE DRIVE-IN SHOW HIERVAN ZO SPOEDIG MOGELIJK DE OPDRACHTGEVER IN KENNIS STELLEN. IN GEEN GEVAL KAN DE OPDRACHTGEVER AANSPRAAK MAKEN OP ENIGE VERGOEDING ONTSTAAN DOOR ONDER ANDERE INKOMSTENDERVING.


DE OVEREENGEKOMEN CONTRACTSOM ZAL NA AFLOOP VAN HET OPTREDEN CONTANT WORDEN OVERHANDIGD. BEDRAGEN BOVEN DE €1000.- DIENEN VOOR 5 WERKDAGEN VAN HET OPTREDEN OP DE AANGEGEVEN REKENING TE WORDEN OVERGEMAAKT. TENZIJ FORMEEL ANDERS OVEREENGEKOMEN.

DE OPDRACHTGEVER ZAL EEN BEVESTIGING VAN DE BOEKING ONTVANGEN VAN DE DRIVE-IN SHOW. WANNEER ER BINNEN 7 DAGEN GEEN REACTIE VOLGT NEEMT DE DRIVE-IN SHOW AAN DAT DE GENOEMDE VOORWAARDEN, LOCATIE, TIJDSTIP EN PRIJS AKKOORD ZIJN BEVONDEN.

ANNULERING VAN EEN OVEREENKOMST DOOR DE OPDRACHTGEVER IS UITSLUITEND MOGELIJK IN GEVAL VAN OVERMACHT, DOOR DE OPDRACHTGEVER TEN GENOEGEN AAN DE DRIVE IN SHOW AAN TE TONEN. IN ALLE ANDERE GEVALLEN DIENT DE OPDRACHTGEVER DE NAVOLGENDE VERGOEDING AAN DE DRIVE IN SHOW TE VOLDOEN:EEN ADMINISTRATIE KOSTEN VAN €50.- OF BINNEN 14 DAGEN 25% VAN HET OVEREENGEKOMEN TOTAALBEDRAG, BINNEN 7 DAGEN 50% VAN HET OVEREENGEKOMEN BEDRAG, BINNEN 48 UUR 100% VAN HET TOTAALBEDRAG. EEN REKENING VOLGT NADAT MEN BEKEND HEEFT GEMAAKT TE WILLEN ANNULEREN.

DE OPDRACHTGEVER VERLEENT TOESTEMMING AAN DE DRIVE IN SHOW VOOR HET MAKEN C.Q. DOEN MAKEN VAN RECLAME VOOR TIJDENS DE SHOW, TENZIJ UITDRUKKELIJK FORMEEL ANDERS OVEREENGEKOMEN. HETZELFDE GELDT VOOR HET MAKEN VAN FOTO'S VAN HET FEEST EN HET PLAATSEN HIERVAN OP DE WEBSITE.

DE OPDRACHTGEVER DIENT TE ZORGEN VOOR EEN PODIUM/VERHOGING INDIEN DIT VAN TEVOREN AAN OPDRACHTGEVER BEKEND IS GEMAAKT. BOVENDIEN DIENT DE OPDRACHGEVER TE ZORGEN VOOR EEN DEGELIJKE STROOMVOORZIENING  BINNEN EEN STRAAL VAN 30 METER VANAF DE PLAATS WAAR DE DRIVE-IN SHOW OPGEZET MOET WORDEN. TENZIJ ANDERS IS VERMELD IN DE OFFERTE.
DE STROOMVOORZIENING DIENT DIRECT BIJ AANVANG VAN DE OPBOUW TE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT, TOT EN MET DE TIJD DAT DE INSTALLATIE AFGEBOUWD IS.

DE OPDRACHTGEVER MAAKT HET MOGELIJK DAT DE DRIVE-IN SHOW MINIMAAL 1½ UUR VOOR AANVANGSTIJD ONBELEMMERD TOEGANG HEEFT TOT DE LOKATIE.

DE PRIJSSTELLINGEN OMSCHREVEN IN DE AANGELEVERDE OFFERTES C.Q. PRIJSLIJSTEN ZIJN VRIJBLIJVEND, IN EURO'S.


DE KORTINGEN VAN DE DRIVE IN SHOW ZIJN NIET VAN TOEPASSING BIJ SLECHT BETALENDE KLANTEN OF BIJ NIET VOORUITBETAALDE BEDRAGEN. TENZIJ ANDERS VERMELD.


DE DRIVE IN SHOW KAN VOOR GEEN ENKELE SCHADE OF ONGEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DRIVE IN SHOW WORD VOLLEDIG OVERGENOMEN DOOR DE OPDRACHTGEVER. INDIEN DE DRIVE IN SHOW TOCH AANSPRAKELIJK WORD GESTELD ZIJN DEZE KOSTEN VOOR DE OPDRACHTGEVER.

 


WIJZIGINGEN DIENEN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK TE WORDEN INGEDIEND. DIT IS MOGELIJK PER E-MAIL OF PER POST.


BIJ DIEFSTAL OF VERMISSING WORD DE NIEUWWAARDEN VAN HET PRODUCT DOOR BEREKEND AAN DE HUURDER.